Grąžinamoji subsidija (III)

Nr. 05.3.2-VIPA-T-024

Kviečiame susipažinti su priemonės „Gražinamoji subsidija (III) Nr. 05.3.2-VIPA-T-024“ finansavimo schema. Kilus klausimams, kreipkitės konsultacijai į Vaidą Lauruševičienę, tel. (8 5) 203 4 890, el. p. v.lauruseviciene@vipa.lt​.

Dokumentai

Kvietimas teikti paraiškas

Projekto finansavimo tvarkos aprašas

Paraiška

 

D. U. K.

Kaip turi būti pildoma paraiška nuotekų/vandentiekio ir nuotekų tinklų finansavimui gauti.

Grąžinamosios subsidijos paraiška turi būti pildoma tik nuotekų tinklų 50 proc. finansavimo daliai gauti, todėl atitinkamai turi būti pildoma 50 proc. sumos, stebėsenos rodiklių ir t.t. Kita finansavimo dalis pildoma paraiškos priede dėl paskolos gavimo. Jei yra vandentiekis – paraiškos priede užpildoma 100 proc. lėšų finansavmui gauti. Pavyzdinę paraiškos pildymo formą rasite čia.

Pagal 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 29 punktą: „Projektų investicijų dydis (vertinama tik rangos darbų suma) negali viršyti 3000 eurų vienam gyventojui“. 1) Jei ši suma bus viršyta ar galima bus ją traktuoti kaip netinkamas lėšas ir kompensuoti iš pareiškėjo lėšų? 2) Kaip bus vertinamas punktas, kad projekto investicijos dydis negali viršyti 3000 eurų 1 gyventojui, jei būste gyvena daugiau negu 1 gyventojas (pvz., 5 asmenys)?

1) Suma finansuojama pagal priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 (vertinama tik rangos darbų suma) negali viršyti 3000 Eur vienam gyventojui. Jei investicija vienam gyventojui viršijama, projekto viršijančią lėšų dalį Projekto vykdytojas turės dengti nuosavomis lėšomis.

2) Būstui gyventojai apskaičiuojami dauginant būstą iš gyventojų koeficiento (3000 Eur x gyventojų koeficiento = 1 būstas).

Kaip bus vertinama ar projektu siekiama prijungti ne mažiau kaip 11 proc. aglomeracijoje neprijungtų gyventojų skaičiaus?

Dėl duomenų apie neprijungtus gyventojus aglomeracijose galima rasti lentelėje (oficialūs AAA duomenys). 

 

Aprašo 29 p. „Projekto investicijos dydis (vertinama tik rangos darbų suma) negali viršyti 3 000 eurų (trijų tūkstančių eurų) vienam gyventojui“. Ar gali vieniems gyventojams kainuoti daugiau nei 3000 Eur., o kitiems mažiau, tačiau bendras vidurkis neviršytų 3000 Eur. vienam gyventojui?

Taip. Apskaičiuojama investicija vienam gyventojui: rangos darbų vertė dalinama iš gyventojų skaičiaus ir gaunama reikšmė bendrai negali viršyti 3000 eur.

Aprašo 11 punkte yra nurodyta, kad remiama veikla – „centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų įrengimas ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų tiesimas (vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose) ...“. O prie informacijos ką turi pateikti pareiškėjas su paraišką 44.9 punkte yra parašyta: „44.9. preliminarių sutarčių su gyventojais dėl įsipareigojimo jungtis prie nutiestų naujų centralizuotųjų nuotekų surinkimo tinklų kopijas ir šių sutarčių sąrašą ir/arba sutikimų tiesti nuotekų išleidimo tinklus per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) ar teritorijos vidaus tinklo ir įsipareigojimo per 1 metus prisijungti prie nutiestų naujų nuotekų išleidimo tinklų kopijas ir šių dokumentų sąrašą.“ Jei yra vienbutis namas, tuomet nuotekų išleidimo tinklus galime tiesti tik iki sklypo ribos. Tiesiant nuotekų išleidimo tinklus iki vartotojui priklausančio pastato, neaišku kaip bus su nutiestų tinklų nuosavybe po projekto įgyvendinimo?

Aprašas tik numato tokią galimybę nutiesti tinklus gyventojo sklype. Toliau šio klausimo sprendimas lieka tarp pareiškėjo ir gyventojo.

2019 m. kovo 29 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-189 patvirtintu 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Priemonės aprašas) 34 punkte nurodytos tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos. Vadovaujantis PTR2.13.01.11”Archeologinio paveldo tvarkyba” norint vykdyti žemės kasimo darbus jie patenka į archeologinio kultūros paveldo objekto teritoriją ar kultūros paveldo vietovę (bei atskirais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijos ar kultūros paveldo vietovės apsaugos zonas) turi būti atlikti archeologiniai tyrinėjimai. Prašome paaiškinti, ar klojant centralizuotus nuotekų tinklus, kurie patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją ar kultūros paveldo vietovę, archeologiniai tyrinėjimai bus laikomi tinkamomis finansuoti išlaidomis. Pažymime, kad šie darbai (esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms) yra būtini nuotekų tinklų statybai.

Šiame finansavimo sąlygų apraše prie tinkamų finansuoti išlaidų archeologinių tyrinėjimų nėra, tai reiškia, kad minėtos išlaidos būtų laikomos netinkamomis finansuoti.

Ar pareiškėjas norėdamas gauti finansavimą pagal 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę būtinai turi kreiptis ir dėl finansinės priemonės (paskolos), ar gali nesikreipti dėl finansinės priemonės (paskolos), o likusią 50 proc. (nuo 2019-10-01, 70 proc.) lėšų dalį numatyti iš savo biudžeto?

Finansavimo tvarkos 31 p. nurodyta, kad pareiškėjas, norėdamas gauti finansavimą pagal 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę, turi kreiptis į finansinės priemonės valdytoją (šiuo atveju į  Vandentvarkos fondo valdytoją), ir gauti pritarimą dėl investicijų finansavimo pagal finansinę priemonę, kad užtikrintų likusį (50 ar 70 proc.)  investicijų projekte numatytą lėšų poreikį.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 303039520
Tel. (8 5) 203 4977, faks. (8 5) 203 4986