Centrinės valdžios pastatų energinio efektyvumo didinimas

Galimi pareiškėjai, projektų atranka ir administruojančiosios institucijos

2017 m. birželio 28 d. LR vyriausybės nutarimu Nr. 539 priimtas Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos (toliau – Programa) pakeitimas, kuriame numatyti valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių arba patikėjimo arba panaudos teise valdomų viešųjų pastatų atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo reikalavimai. Pagal Programą įgyvendinami viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektai gali būti finansuojami taikant grąžinamąją subsidiją, energijos taupymo paslaugų teikėjo modelį (toliau – ETPT modelis) ar finansines priemones. Atsižvelgus į pastato savybes bei poreikį modernizacijai, valstybei nuosavybės teise priklausantys viešieji pastatai, prieš tai suderinus su sektorinėmis ministerijomis ir Energetikos ministerija, kuri yra atsakinga už valstybės viešųjų pastatų energinio naudingumo didinimą, bus įtraukiami į Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą. Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašas bus sudaromas kiekvienais metais. Jei viešojo pastato, įtraukto į Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą, energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektui negali būti skiriamas finansavimas iš Energijos efektyvumo fondo lėšų, tokiam viešojo pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektui gali būti skiriama grąžinamoji subsidija.

Grąžinamoji subsidija centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimui bus įgyvendinama per priemonę Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ įgyvendinant 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) 4. prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.3.1. konkretų uždavinį „Sumažinti energijos suvartojimą viešojoje infrastruktūroje ir daugiabučiuose namuose“. Pagal šią priemonę galimi pareiškėjai yra Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo ar panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas.

Per grąžinamąją subsidiją bus finansuojami projektai, kurių finansavimas per ETPT negali būti įgyvendinamas dėl egzistuojančių techninių, architektūrinių apribojimų ir/ar saugumo reikalavimų atiduoti pastato atnaujinimo projekto administravimą privačiam juridiniam asmeniui ir kitų faktorių, kurie lemtų mažą ETPT suinteresuotumą investuoti į valstybės viešųjų pastatų atnaujinimą. Jeigu projektas neatitinka identifikuotų ETPT projekto kriterijų, jis būtų finansuojamas per grąžinamosios subsidijos priemonę.
Pagal šią priemonę finansuojamų projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas, projektų atranka, įgyvendinimas bei administravimas vyksta remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių bei priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašu (toliau – PFSA), patvirtintu 2017 m. liepos 27 d. LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-200. Įgyvendinančiąja institucija yra paskirta uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA)[6].

Pagrindiniai reikalavimai projektams: pastato energetinė naudingumo klasė D ir žemesnė, siekiama galutinės energijos sąnaudas atnaujinamame pastate sumažinti ne mažiau kaip 30 proc.
Galutinės energijos sąnaudų sumažėjimas (procentais) bus vertinamas lyginant sumines energijos sąnaudas arba bendras šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, suminės elektros energijos sąnaudas pagal pateikiamą energinio naudingumo sertifikatą, išduotą prieš pastato atnaujinimą su bendromis šildymui, vėsinimui, karštam vandeniui ruošti, suminėmis elektros energijos sąnaudomis, nurodytomis projektiniame energinio efektyvumo sertifikate, pateiktame energijos vartojimo audito ataskaitoje.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 303039520
Tel. (8 5) 203 4977, faks. (8 5) 203 4986