Grąžinamoji subsidija (II)

Nr. 04.3.1-VIPA-T-113

Kviečiame susipažinti su priemonės „Grąžinamoji subsidija (II) Nr. 04.3.1-VIPA-T-113“ finansavimo schema. Kilus klausimams, kreipkitės konsultacijai į Rūtą Mikalauskienę, tel. (8 5) 266 1 218, el. p. r.mikalauskiene@vipa.lt 

* Informuojame, kad schemoje nurodyta proporcija galiojo iki 2020-03-20. Nuo 2020-03-21 keitėsi finansavimo intensyvumas, detaliau žr. į Projekto finansavimo sąlygų aprašo pakeitimą.

Informuojame, kad 2020 m. kovo 20 d. buvo patvirtintas 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)” projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas. Aprašo pakeitimus rasite čia.

2020 m. kovo 23 d. buvo patvirtintas 04.3.1-VIPA-T-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas. Aprašo pakeitimą rasite čia.

PROJEKTO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO ESMINIAI PAKEITIMAI:

„11. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

11.1. Valstybei priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas ir jų inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.

11.2. Valstybei arba viešosioms įstaigoms, kurių savininkas yra valstybė, priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas ir jų inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą , kuomet dalį investicijų numatoma finansuoti pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“.“

„13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai:

13.1. Viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdančios biudžetinės įstaigos. Taikoma 11.1 papunktyje nurodytai veiklai.

13.2. Viešuosius pastatus patikėjimo, panaudos arba nuosavybės teise valdančios biudžetinės įstaigos (kurios planuoja įgyvendinti projektą ETPT modeliu), viešosios įstaigos, kurių savininkas yra valstybė, ar centralizuotai valdomo turto valdytojas (išskyrus kitas valstybės įmones). Taikoma 11.2 papunktyje nurodytai veiklai. “

Pripažįstu Aprašo 27.2 papunktį netekusiu galios. Pareiškėjui nebereikia teikti nuomininko sutikimo (dėl de minimis pagalbos).

„40.Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis kiekvienam pastato atnaujinimui nustatoma atskirai:

40.1.Pagal Priemonės veiklą, numatytą Aprašo 11.1 papunktyje, gali būti finansuojama iki 100 procentų visų pastato atnaujinimui reikalingų investicijų (Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede nurodytų viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmų (priemonių)).

40.2. Pagal Priemonės veiklą, numatytą Aprašo 11.2 papunktyje, bendrai visai pastato atnaujinimo investicijai nebus finansuojama daugiau nei 100 procentų išlaidų, kurios būtų pripažintos tinkamomis finansuoti susumavus pagal Priemonę ir 04.3.1-FM-F-105 priemonę. Atsižvelgiant į siekiamus rezultatus gali būti finansuojama ši dalis visų pastato atnaujinimui reikalingų investicijų (Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede nurodytų viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmų (priemonių)), kurios pagal šią Priemonę ir pagal 04.3.1-FM-F-105 priemonę būtų pripažintos tinkamomis finansuoti išlaidomis, sumos:

40.2.1. iki 80 procentų, jeigu siekiama C energinio naudingumo klasės ir sutaupoma daugiau kaip 30 procentų energijos ir taikomas ETPT modelis.

40.2.2. iki 70 procentų.“

Pripažįstu Aprašo 41.1 papunktį netekusiu galios. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis kiekvienam pastato atnaujinimui nustatoma atskirai pagal veiklą.

„45. Pagal šį Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorija – trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“, pagal kurią tinkami finansuoti Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede nurodyti viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmai (priemonės), iš kurių 12-14 punktuose nurodytiems viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmams (priemonėms) taikomos Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 23.5 papunkčio nuostatos.“

„451. Pagal šio Aprašo veiklą, nustatytą 11.1 papunktyje, tinkamomis taip pat laikomos išlaidos audito parengimui, techniniam projektui ir  ekspertizei – trečioji išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai, pagal kurią tinkami finansuoti Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 2 priede nurodyti viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmai (priemonės), iš kurių 12-14 punktuose nurodytiems viešųjų pastatų atnaujinimo veiksmams (priemonėms) taikomos Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos 23.5 papunkčio nuostatos. Pareiškėjas siekiantis gauti grąžinamąją subsidiją neturi turėti prisiimtų įsipareigojimų techninei dokumentacijai iš ENEF.“

„66. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma (.pdf formatu) skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės skyriuje „Dokumentai“, srityje „Finansavimas“ paskelbto kvietimo teikti paraiškas dalyje „Susiję dokumentai“. Paraiškoje turi būti prašoma finansuoti tokią (-į) energijos vartojimo audito ataskaitoje pateiktą energijos taupymo priemonių grupę (paketą), kurios (-io), skaičiuojant SVA metodu (vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodikos, patvirtintos 2019 m. rugpjūčio 14 d. VšĮ CPVA Direktoriaus įsakymu Nr. 2019/8-214), sąnaudų efektyvumo/veiksmingumo rodiklis (grynųjų išlaidų kartu su likutine verte pokyčio ir paslaugos pokyčio rezultato santykis) būtų mažiausias.“

„95. Metinis preliminarus grąžintinų lėšų dydis kiekvienam projektui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į pasiektus projekto sutartyje nustatytus rezultatus, galutinės energijos sąnaudų sutaupymus ir šiuos grąžinimo kriterijus:

Būtinos sąlygos įgyvendinti Subsidijos grąžinimo intensyvumas

Reikalavimai ETPT modelio taikymui, energinio naudingumo klasės pasiekimui ir / arba atnaujinamam vienam ar daugiau viešųjų pastatų, kurių bendras plotas ne mažiau kaip 15 000 kv. m. Plotas sumuojamas pagal vieno pareiškėjo per visą naujo kvietimo laikotarpį pateiktas tinkamas paraiškas.

 

galutinių energijos sąnaudų sumažinamas procentais

Pagal Priemonės veiklą, nurodytą Aprašo 11.1 papunktyje

(skaičiuojama nuo rangos darbų tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų sumos)

Pagal Priemonės veiklą, nurodytą Aprašo 11.2 papunktyje (skaičiuojama nuo rangos darbų tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų sumos)
ETPT ir C klasė >30 Netaikoma 0
A; B klasė  ir  >=15000 m2 >45 40 0
(40-45] Netaikoma 10
(35-40] 20
(30-35] 30
<30 100
A; B klasė  arba   >=15000 m2 >45 Netaikoma 10
(40-45] 50 20
(35-40] Netaikoma 30
(30-35] Netaikoma 40
<30 Netaikoma 100
C klasė >45 Netaikoma 20
(40-45] Netaikoma 30
(35-40] Netaikoma 40
(30-35] Netaikoma 50
<30 Netaikoma 100

A; B;C klasė

arba   >=15000 m2

(35-40] 60 Netaikoma

A; B;C klasė

 

(30-35] 70
<C klasė <30 100 100

„96.  Grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimas vykdomas, vadovaujantis suderintu Grafiku. Grąžinimo terminasveiklai nurodytai Aprašo 11.1 papunktyje 10 metų, o veiklai, nurodytai Aprašo 11.2 papunktyje – 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo kitų metų po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Grąžinimai atliekami vieną kartą per metus: iki einamųjų metų birželio 30 d.“

SU PARAIŠKA TEIKIAMI DOKUMENTAI:

Su paraiška teikiamų dokumentų sąrašą rasite Paraiškų priedų sąraše.

REKOMENDACIJOS VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS:

https://sites.google.com/projektus.lt/patikroslapas/pagrindinis

PIRKIMŲ VYKDYMAS:

Informaciją apie viešųjų pirkimų dokumentų teikimo ir tikrinimo tvarką rasite čia.

KAIP SKELBIAMI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS?

Naudinga žinoti, kad kvietimai teikti paraiškas gali būti skelbiami šiais būdais:

 • projektų konkurso (vienu arba dviem etapais);
 • valstybės projektų planavimo;
 • regionų projektų planavimo;
 • tęstinės projektų atrankos.

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ vyks valstybės projektų planavimas. Pagal 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ vyks tęstinė projektų atranka.

Finansuojamų projektų reikalavimai ir sąlygos pareiškėjams bei finansuojamiems projektams nustatyti projektų finansavimo sąlygų apraše (PFSA), kurie skelbiamas internetinėje svetainėje www.esinvesticijos.lt

Kiekviena ministerija valstybės projektus planuoja vadovaudamasi strateginio planavimo dokumentais. Projektai planuojami ir gali būti įtraukiami į valstybės projektų sąrašą, jei strateginio planavimo dokumente yra nustatytas projekto vykdytojas ir jam pavestos įgyvendinti veiklos sritys.

Kvietimą teikti projektinį pasiūlymą pareiškėjui pateikia ministerija. Projektinis pasiūlymas dėl valstybės projekto įgyvendinimo rengiamas pagal ministerijos patvirtintą formą. Pareiškėjas pateikia projektinį pasiūlymą ministerijai, kuri jį įvertina ir priima sprendimą dėl jo įtraukimo į valstybės projektų sąrašą. Šis sąrašas paskelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt per 7 dienas nuo jo patvirtinimo dienos.

Dėl patvirtinto sąrašo informuota Agentūra projektų vykdytojams pateikia pasiūlymą teikti paraišką, kuriame nurodomas galutinis paraiškos pateikimo terminas. Tai, kad projektas yra įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, dar nėra galutinis sprendimas, jog jis bus finansuotas. Paraiška yra teikiama Agentūrai, vertinama, o galutinį sprendimą dėl valstybės projekto finansavimo priima ministerija.

Stebėsenos rodiklių skaičiavimas

Paraiškos 13.1 punkte turi būti pateikiami siektinos reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais remiantis būtų galima įsitikinti, kad siektina reikšmė reali ir bus pasiekta iki Stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše nurodyto pasiekimo momento. Pagrindime būtina nurodyti sąsajas su projekto loginiu pagrindimu, projekto tęstinumo laikotarpiu ar kita paraiškoje nurodyta informacija, kuri patvirtintų siektinos reikšmės pagrįstumą įgyvendinant projektą.

Rodikliai skaičiuojami vadovaujantis Stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo punktais:  B.P. 232 „Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas“ ir P.B.234 „Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas“:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3719a50901811e4bb408baba2bdddf3/ZYZqWDMauK

INFORMACIJA RENGIANTIEMS PARAIŠKĄ
    Paraiška Paraiška yra dokumentas, kurį teikia pareiškėjas, siekiantis gauti Europos Sąjungos fondų arba Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų projektui finansuoti. Atkreipiame dėmesį, kad kiekvieno kvietimo paraiška suformuojama atskirai. Pareiškėjas Projektą įgyvendinti siekiantis juridinis asmuo, atitinkantis už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas finansavimo teikimo sąlygas. Prieš ruošiantis teikti paraišką būtina:

 • Suprasti ir įvertinti, ar esate tinkamas pareiškėjas – ar atitinkate projekto finansavimo sąlygų aprašo keliamus reikalavimus
 • Įvertinti, ar gebėsite administruoti projektą – ar turite tinkamą komandą
 • Įvardyti sprendžiamą problemą
 • Turėti tikslą ir įvertinti, ar tas tikslas bus pasiektas įgyvendinus projektą
 • Įvardyti būsimas projekto veiklas –  kokioms veikloms reikalingas finansavimas
 • Įvertinti savo finansines galimybes –  ar turėsite pakankamai savo lėšų dalyvauti projekte (jei yra keliamas toks reikalavimas)
 • Įvertinti, ar atitinkate kitus reikalavimus, nurodytus projekto finansavimo sąlygų apraše
 • Susipažinti su pagrindiniais dokumentais

Pagrindiniai dokumentai, su kuriais reikia susipažinti prieš rengiant paraišką

KAIP PARENGTI PARAIŠKĄ
 • Įsigilinkite į pagrindinius kvietimo dokumentus ir juose keliamus reikalavimus
 • Būtinai naudokitės paraiškos pildymo instrukcija (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių3 priedas)
 • Rengdami paraišką būtinai dalyvaukite patys
 • Numatykite realiai įgyvendinamų veiklų ir dalyvių kiekį
 • Nustatykite realius ir pagrįstus įkainius
 • Įvertinkite tai, kad visus įsipareigojimus reikės įgyvendinti
 • Iškilus klausimams, konsultuokitės su Agentūros ir atsakingos ministerijos darbuotojais
 • Dalyvaukite Agentūros organizuojamuose paraiškų pildymo mokymuose, seminaruose, atvirų durų dienose.

Paraiškos forma yra pridėta prie paskelbto kvietimo dokumentų ir pritaikyta konkrečiam kvietimui. Privaloma pildyti būtent tokią formą. Paraiškos forma yra PDF formato ir pildoma Adobe Reader programa. Rekomenduojame naudoti naujausią šios programos versiją. PDF forma palengvina pildymą 

 • Paraiškoje yra integruota instrukcija – pelės mygtuką nuvedus prie klaustuko ženklo, yra rodoma konkretaus punkto pildymo instrukcija.
 • Pirmame puslapyje yra turinys – paspaudus ant reikiamo punkto, automatiškai patenkama į reikiamą dalį.
 • Paraiškos forma pildoma nuosekliai, nes dalis informacijos automatiškai perkeliama į kitas dalis.
 • Rašoma melsvos spalvos langeliuose. Rožinė spalva rodo pildymo klaidą.
 • Kiekviename paraiškos puslapyje yra klaidų tikrinimo mygtukas. Tikrinamos pildymo, bet ne turinio klaidos.
 • Prieš teikiant paraišką, visas klaidas reikia ištaisyti.
 • Išsami informacija, kurią reikia pateikti paraiškoje, nurodyta PAFT 3 priede – paraiškos pildymo instrukcijoje. Kad paraišką pildyti būtų patogiau, instrukcija išdėstyta pačioje paraiškos formoje. Nepaisant išsamios instrukcijos, paraiškose vis dėlto pasitaiko klaidų: pateikiama netiksli, nekonkreti informacija, nepakankamai išsamiai atsakoma į paraiškos klausimus. Pildant paraišką būtina atidžiai perskaityti visą instrukciją ir laikytis jos reikalavimų.

  Rekomenduojame atkreipti dėmesį į kai kurias paraiškos dalis, kuriose pasitaiko daugiausia netikslumų:

 • Paraiškos 2 dalyje „Pareiškėjo duomenys“ turi būti nurodytas tikslus paraišką teikiančio juridinio asmens pavadinimas, t. y. jis turi atitikti VĮ „Registrų centras“ duomenis. Agentūros darbuotojui, kuris vertina paraišką, labai svarbu turėti galimybę susisiekti su asmeniu, kuris prireikus galėtų suteikti papildomą informaciją apie projektą, atsakyti į iškilusius klausimus. Taigi šioje paraiškos skiltyje turėtų būti nurodytas tiesiogiai su paraiškos rengimu susijęs asmuo.
 • Paraiškos 3 dalyje „Informacija apie partnerį“turi būti nurodytas tikslus projekto partnerio pavadinimas, t. y. jis turi atitikti VĮ „Registrų centras“ duomenis.
 • Paraiškos 4 dalies „Projekto veiklos teritorija“ 3 skiltyje „Projekto įgyvendinimo vieta“ būtina nurodyti, ar projekto veikla(-os) ar dalis veiklų bus įgyvendinama ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • Paraiškos 5 dalies „Projekto aprašymas“ 1 skiltyje išdėstoma problema, kurią ketinama spręsti įgyvendinant projektą, ir tos problemos sprendimo būdas, t. y. nurodomas projekto tikslas, aprašomi uždaviniai, kuriuos būtina įgyvendinti siekiant projekto tikslo, veiklos, kurios padės pasiekti projekto tikslus, bei laukiami projekto rezultatai. Nurodoma, kaip projektas prisidės prie tikslinės grupės situacijos pagerinimo. 5.3 skiltyje pateikiamas argumentuotas paaiškinimas, kodėl pasirinkti būtent tokie projekto partneriai ar partneris.
 • Rengiant paraišką labai svarbu išanalizuoti ir nustatyti galimą projekto įgyvendinimo riziką. Laiku nustačius preliminarią riziką, galima atitinkamai jai pasiruošti arba tos rizikos išvengti, sušvelninti galimas pasekmes. 5.4 skiltyje iš pateikto sąrašo reikėtų pasirinkti galimas projekto rizikas. Jei rizikų sąraše nebūtų reikiamos rizikos pavadinimo, reikėtų pasirinkti „Kita rizika“, įvardyti riziką ir aprašyti galimą jos poveikį, valdymo priemones bei reikiamus išteklius.
 • Paraiškos 6 dalis „Projekto loginis pagrindimas“yra viena iš svarbiausių paraiškos dalių. Jei projekto loginė schema bus sudaryta kokybiškai, tikėtina, jog veiklos vyks sklandžiai, nereikės keisti projekto sutarties, laiku bus pasiekti planuoti rezultatai. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Tikslas

Paraiškos 5.1 dalyje reikėtų aprašyti aktualią problemą, kurią ketinate spręsti įgyvendindami projektą, o jos aktualumą pagrįsti tyrimų duomenimis. Esminis loginio pagrindimo schemos elementas – aiškus projekto tikslas. Formuluodami projekto tikslą turėtumėte atsakyti į klausimą: ko siekiate įgyvendindami projektą. Tikslas turėtų būti tiesiogiai susijęs su aprašyta aktualia problema. Kitaip tariant, turėtų būti aišku, jog pasiekus tikslą problema bus išspręsta. Tikslas gali būti tik vienas. Jis turi atitikti projektų finansavimo sąlygų aprašo, pagal kurį ketinama teikti paraišką, veiksmų programos priemonės tikslus arba prisidėti prie jų įgyvendinimo.

Uždaviniai

Kai jau įvardysite projekto tikslą, turėtumėte nuspręsti, kaip jo sieksite ir suformuluoti projekto uždavinius. Kiekvienas uždavinys turėtų atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad būtų pasiektas tikslas. Galite numatyti nuo 1 iki 5 uždavinių. Susijusius uždavinius rekomenduojame sujungti į vieną, kad projekto loginė schema nebūtų per daug sudėtinga. Projekto uždaviniai turi prisidėti prie bent vienos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytos remiamos priemonės veiklos srities arba veiklos įgyvendinimo.

Veiklos

Kai jau yra aiškūs projekto uždaviniai, galima planuoti veiklas. Veikla – tai konkretūs veiksmai, kurių būtina imtis, norint įgyvendinti projekto uždavinius ir pasiekti tikslą. Rekomenduojame susijusias veiklas sujungti į vieną, kad projekto loginė schema būtų paprasta. Turėtumėte argumentuoti, kodėl veikla yra būtina siekiant konkretaus projekto uždavinio, taip pat aprašyti veiklos įgyvendinimo procesą: kada bus įgyvendinama, kas ją įgyvendins.

Rezultatai arba rodikliai

Kiekviena projekto veikla turi turėti aiškų, apčiuopiamą, kiekybiškai išmatuojamą veiklos rezultatą – fizinį rodiklį. Fiziniu veiklos įgyvendinimo rodikliu laikomas konkretus planuojamas produktas ar veiksmas (pvz., mokymai, paroda ir pan.). Įgyvendinus vieną veiklą gali būti pasiekti vienas arba daugiau fizinių rodiklių. Fizinio rodiklio pavadinimas turi atspindėti veiklos rezultatą.  Kiekvienas fizinis rodiklis turi turėti mato vienetą. Jei siekiant konkretaus fizinio rodiklio veikla ar dalis veiklos vykdoma ne ES teritorijoje, turėtų būti numatyti atskiri tos veiklos dalies fiziniai rodikliai. Paraiškoje pagrindžiama, kodėl planuojamas pasiekti fizinis rodiklis yra būtinas siekiant projekto tikslo, ir aprašomi veiksmai, kaip to rodiklio bus siekiama.

 • Paraiškos 7 dalyje „Projekto biudžetas“nurodomos projekto tinkamos finansuoti išlaidos. Pagal kiekvieną projekto fizinį rodiklį nurodoma tinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas išlaidų pagrindimas (skaičiavimai, nuorodos į dokumentus, kuriais remiantis nustatytos išlaidos, ir kt.). Taip pat prie fizinio rodiklio pažymima, ar jį įgyvendinant bus vykdoma veikla už Europos Sąjungos ribų.
 • Jeigu įgyvendinant projekto fizinį rodiklį numatoma vykdyti skirtingus (pagal trukmę, dalyvių tikslinę grupę) mokymus, prie projekto biudžete numatyto (t. y. pirmojo lygio) fizinio rodiklio gali būti pridedamos patikslinančios eilutės (t. y. antrojo lygio rodikliai).
 • Projekto fizinių rodiklių išlaidų nustatymas ir pagrindimas priklauso nuo išlaidų tipo. Vienas rodiklis gali būti susijęs su skirtingų tipų išlaidomis. Lentelėje pateikiama informacija apie ESF projektuose dažniausiai pasitaikančius išlaidų tipus.
 • Plačiau apie paraiškos 7 dalies „Projekto biudžetas“ pildymą skaitykite čia.
 • Paraiškos 8 dalyje „Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas“ pagrindžiama, kodėl veikloms įgyvendinti reikalingas nurodytas laikotarpis. Atkreiptinas dėmesys, kad į veiklos įgyvendinimo laiką įskaičiuojamas laikas, skirtas viešųjų pirkimų procedūroms vykdyti.
 • Paraiškos 9 dalyje „Informacija apie vykdomus ir įvykdytus pirkimus iki paraiškos pateikimo“  pateikiama informacija apie iki paraiškos pateikimo datos pradėtas arba baigtas projekte numatytų pirkimų procedūras. Jei pirkimų procedūros baigtos – kartu su paraiška pateikiamos pirkimų procedūrų dokumentų kopijos.
 • Paraiškos 13 dalyje „Stebėsenos rodikliai“ nurodoma ne tik siekiama rezultato ar produkto stebėsenos rodiklio reikšmė ir jos pasiekimo laikas, bet ir pateikiamas paaiškinimas apie tai, kuriuos fizinius rodiklius pasiekus bus pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė, t.y. aprašoma fizinių ir stebėsenos rodiklių sąsają. Minimalios stebėsenos rodiklių reikšmės bei jų pasiekimo laikas nurodytas projektų finansavimo sąlygų apraše.
 • Paraiškos 15 dalyje „Informavimas apie projektą“ aprašomos įgyvendinamo projekto viešinimo priemonės. Privalomos viešinimo priemonės nurodytos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 37 skirsnio 450.1, 450.2 ir 450.6 punktuose. Galimos ir kitos informavimo apie projektą priemonės, jei jos numatytos projektų finansavimo sąlygų apraše.
 • Paraiškos 20 dalyje „Paraiškos priedų sąrašas“įrašomi visi priedai, kuriuos būtina pateikti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą. Būtina pateikti užpildytą „Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų“. Jei paraišką pasirašo ne pareiškėjo institucijos atstovas, o jo įgaliotas asmuo, pateikiama įgaliojimo kopija. Jei paraiška teikiama kartu su partneriais, pateikiamos originalios partnerių deklaracijos. Šioje dalyje taip pat nurodomi visi išlaidas pagrindžiantys bei kiti su paraiška susiję dokumentai.

Fiziniai rodikliai ir biudžeto išlaidų kategorijos Kiekvienas fizinis rodiklis turi būti susijęs su konkrečia biudžeto išlaidų kategorija. Jei įgyvendinant veiklą patiriamos išlaidos iš skirtingų biudžeto kategorijų, numatomi atskiri fiziniai rodikliai pagal kiekvieną kategoriją.

Išlaidų kategorija Tinkamos išlaidos Pastabos
Žemė ·         Žemės pirkimo arba nuomos išlaidos;   ·         Su žemės įsigijimu susijusios išlaidos (išlaidos notarui už sandorio įforminimą, kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos išlaidos ir kt.). Projektuose dažniausiai negalimos šios kategorijos išlaidos
Nekilnojamasis turtas ·         Nekilnojamojo turto (pastatų, jų dalies, kitų statinių ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba finansinės nuomos ir naudojimo išlaidos;   ·         Su nekilnojamojo turto įsigijimu susijusios išlaidos (išlaidos notarui už sandorio įforminimą, kadastrinių matavimų, ir teisinės registracijos išlaidos ir kt.). Projektuose dažniausiai negalimos šios kategorijos išlaidos
Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai ·         Statybos, rekonstravimo, remonto darbų išlaidos;   ·         Su statyba, rekonstravimu ir remonto darbais susijusios išlaidos (projektavimo, techninės priežiūros, darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos, teisinės registracijos ir kt.). Projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatomi apribojimai, kokią projekto išlaidų dalį gali sudaryti šios kategorijos išlaidos.
Įranga, įrenginiai ir kitas turtas ·         Baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos (įskaitant pristatymo, montavimo, parengimo naudoti ir techninės priežiūros išlaidas);   ·         Programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo, modernizavimo išlaidos (įskaitant projektavimo, techninės priežiūros ir panašias išlaidas); ·         Su anksčiau nurodytų veiksmų vykdymu susijusio darbo užmokesčio ir komandiruočių išlaidos; ·         Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos; ·         Tikslinių transporto priemonių pirkimo, nuomos ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu įsigytas ilgalaikis turtas turi būti apdraustas. Projektuose turto draudimo išlaidos priskiriamos netiesioginėms projekto išlaidoms.
Projekto vykdymas ·         Darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos;   ·         Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos; ·         Projektą vykdančių asmenų ir projekto veiklose dalyvaujančių asmenų kelionių, komandiruočių ir panašios išlaidos; ·         Projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos ir eksploatavimo išlaidos, transporto priemonių eksploatavimo išlaidos; ·         Mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto (išskyrus baldus, įrangą ir įrenginius) pirkimo ir nuomos išlaidos, baldų, įrangos ir įrenginių nuomos išlaidos; ·         Galimybių studijos, tyrimų, studijų, metodikų rengimo, mokymų organizavimo ir vykdymo, leidybos ir panašios išlaidos; ·         Išmokos projekto veiklose dalyvaujantiems asmenims (stipendijos, studento (mokinio) krepšelis ir kt.); ·         Projekto vykdytojui (partneriui) priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; ·         Tarptautinio partnerio, svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos. Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos dažniausiai galimos tik iš projekto vykdytojo ar partnerio nuosavo įnašo.     Biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos galimos tik iš vykdytojo ar partnerio nuosavo įnašo.
Informavimas apie projektą Privalomų ir kitų viešinimo priemonių (jeigu jos numatytos projekto finansavimo sąlygų apraše) įgyvendinimo išlaidos.   Privalomos viešinimo priemonės: ·         interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą; ·         projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), informuojantį apie projektą; ·         pateikti informaciją apie projekto finansavimą dokumentuose, skirtuose visuomenei, projekto vykdytojams ir dalyviams. Neprivalomų viešinimo priemonių įgyvendinimo išlaidos yra tinkamos, jeigu tai numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.
Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą Dažniausiai ESF projektuose šioje kategorijoje deklaruojamos netiesioginės projekto išlaidos. Netiesioginės projekto išlaidos:   ·         finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (avanso draudimo, banko mokesčių ir kitų finansinių paslaugų pirkimo išlaidos); ·         projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų pirkimo išlaidos; ·         turto draudimo išlaidos; ·         projekto administravimo ir susijusios išlaidos: – projekto vykdytojo (partnerių) darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą; – projektą administruojančių asmenų mokymo projekto administravimo klausimais išlaidos; – su projekto administravimu susijusių prekių pirkimo, patalpų, įrangos, transporto priemonių nuomos, turto eksploatavimo išlaidos; – projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos; – projekto administravimo paslaugų, teisinių ir kitų konsultacijų išlaidos. Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodoma, kaip skaičiuojamos šios kategorijos išlaidos. Dažniausiai jos nustatomos pagal PAFT 10 priedą.

PASTABA. Rodiklis gali būti priskirtas tik vienai kategorijai. Paraiškos 7 dalyje „Projekto biudžetas“ nurodomos projekto tinkamos finansuoti išlaidos. Pagal kiekvieną projekto fizinį rodiklį nurodoma tinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas išlaidų pagrindimas (skaičiavimai, nuorodos į dokumentus, kuriais remiantis nustatytos išlaidos, ir kt.). Taip pat prie fizinio rodiklio pažymima, ar jį įgyvendinant bus vykdoma veikla už Europos Sąjungos ribų. Jeigu įgyvendinant projekto fizinį rodiklį numatoma vykdyti skirtingus (pagal trukmę, dalyvių tikslinę grupę) mokymus, prie projekto biudžete numatyto (t. y. pirmojo lygio) fizinio rodiklio gali būti pridedamos patikslinančios eilutės (t. y. antrojo lygio rodikliai). Projekto fizinių rodiklių išlaidų nustatymas ir pagrindimas priklauso nuo išlaidų tipo. Vienas rodiklis gali būti susijęs su skirtingų tipų išlaidomis. Lentelėje pateikiama informacija apie ESF projektuose dažniausiai pasitaikančius išlaidų tipus.

Išlaidų tipas Išlaidų pagrindimas Pastabos
Paprastojo remonto darbai Išlaidos nustatomos ir pagrindžiamos remiantis informacija, esančia išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose. Šie dokumentai pateikiami paraiškos prieduose.   Galimi išlaidas pagrindžiantys dokumentai ·          remontuojamų patalpų brėžiniai iš kadastrinių matavimų bylos, ·         preliminarūs darbų masto žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės darbų kainos, atitinkančios rinkos kainas, arba ·         dokumentai, kuriuose nustatyta orientacinė patalpų einamojo remonto kvadratinio metro kaina, ·         kainas pagrindžiantys dokumentai: komerciniai pasiūlymai, kainų apklausos suvestinės ir kt. Jeigu yra pasirašyta sutartis, išlaidos pagrindžiamos pateikiant sutartį ir kitus dokumentus, kuriuose nurodyta kaina.      Atkreipiame dėmesį, kad Agentūros svetainėje skiltyje „Dokumentai“ skelbiamos rinkos kainų apžvalgos, kuriomis galima naudotis pagrindžiant išlaidas.   Pagrindžiant prekių ir paslaugų išlaidas galima naudotis viešai prieinama informacija (pvz., interneto svetainėse), vykdytojo ankstesnių projektų duomenimis.  
Prekės ir susijusios išlaidos, paslaugos Išlaidos nustatomos ir pagrindžiamos remiantis informacija, esančia kainas pagrindžiančiuose dokumentuose: komerciniuose pasiūlymuose, kainų apklausos suvestinėse ir kt.                                                                                        Kainas pagrindžiantys dokumentai pateikiami paraiškos prieduose.
Projektą vykdančio personalo ir projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos ·         Pagrindžiant išlaidas:pateikiamas pareigybių (funkcijų) ar jų grupių sąrašas,   ·         kiekvienai pareigybei (funkcijai) ar jų grupei nurodomas planuojamas darbo valandų (dienų) projekte skaičius, ·         nurodomas planuojamas darbo valandos (dienos) vidutinis įkainis, ·         paaiškinama, kokiu pagrindu ir (ar) kokia metodika vadovaujantis apskaičiuotas planuojamas vidutinis darbo valandos (dienos) įkainis, ·         pateikiami darbo užmokesčio skaičiavimai. Tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio (apskaičiuoto darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių darbdavio įsipareigojimų)išlaidomis laikoma tik ta išlaidų dalis, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu ir yra apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą įgyvendinant projektą.     Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos (išmokėtos projekto vykdytojo, partnerio ar trečiųjų šalių), dažniausiai tinkamos finansuoti tik kaip projekto vykdytojo ar partnerio nuosavo įnašo dalis. Netinkamos finansuoti projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos: ·         savarankiškai besimokančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos; ·         už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis; ·         kasmetinių atostogų išlaidos, išlaidos kompensacijoms už nepanaudotas atostogas.
Kelionės ir komandiruotės Pagrindžiant išlaidas nurodomas preliminarus planuojamų komandiruočių skaičius, vieta (jeigu įmanoma), trukmė ir paskirtis, pagrindžiamas komandiruočių poreikis, pateikiami komandiruočių išlaidų skaičiavimai. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos projektą vykdančių ir (ar) projekto veiklose dalyvaujančių asmenų su projekto įgyvendinimu susijusių komandiruočių išlaidos (kelionių, gyvenamojo ploto nuomos, dienpinigių išlaidos ir kt.).
Išmokos projekto veiklose dalyvaujantiems asmenims Pagrindžiant išlaidas nurodomas išlaidų poreikis, išmokas gaunančių asmenų skaičius, išmokų dydžiai, pateikiami išlaidų skaičiavimai. Tinkamomis finansuoti gali būti pripažįstamos projekto veiklose dalyvaujantiems asmenims projekto vykdytojo, partnerių ar trečiųjų šalių išmokamos išmokos (stipendijų išmokos, darbo vietų steigimo subsidijavimo išmokos, išmokos profesinei reabilitacijai ir kt.).

Pastaba. Išsamesnė informacija apie išlaidų tipus pateikta Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 11 skyriuje Jeigu projektų finansavimo sąlygų aprašuose numatyta, darbo užmokesčio, kelionių ir komandiruočių, išmokų projekto veiklose dalyvaujantiems asmenims išlaidos gali būti apmokamos taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimo būdą (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas). Tokiu atveju skaičiuojant išlaidas naudojami teisės aktuose ar tyrimuose nustatyti dydžiai. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius apibrėžiančius dokumentus galima rasti čia. Kokios projekto išlaidos apmokamos taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimo būdą ir dokumentai, apibrėžiantys šias išlaidas, nurodomi konkrečiame PFSA. Septintoje paraiškos dalyje „Projekto biudžetas“ taip pat nurodomos 6 ir 7 biudžeto kategorijų išlaidų sumos, pateikiamas šių išlaidų pagrindimas. Šių kategorijų išlaidos nėra priskiriamos fiziniams rodikliams. Išsamesnė informacija apie 6 ir 7 biudžeto išlaidų kategorijas pateikta lentelėje.

Išlaidų kategorija Tinkamos išlaidos Pastabos
6.      Informavimas apie projektą Projekto viešinimo išlaidos:   ·         privalomų viešinimo priemonių įgyvendinimo išlaidos; ·         neprivalomų viešinimo priemonių išlaidos (jeigu numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše). Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodoma, kokių projekto viešinimo priemonių išlaidos yra tinkamos finansuoti.
7.  Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą Dažniausiai ESF projektuose šioje kategorijoje deklaruojamos netiesioginės projekto išlaidos.   Netiesioginės projekto išlaidos: ·         finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (avanso draudimo, banko mokesčių ir kitų finansinių paslaugų pirkimo išlaidos); ·         projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų pirkimo išlaidos; ·         turto draudimo išlaidos; ·          projekto administravimo ir susijusios išlaidos:   ·          projekto vykdytojo (partnerių) darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą, ·         projektą administruojančių asmenų mokymo projekto administravimo klausimais išlaidos, ·         su projekto administravimu susijusių prekių pirkimo, patalpų, įrangos, transporto priemonių nuomos, turto eksploatavimo išlaidos, ·          projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos, ·         projekto administravimo paslaugų, teisinių ir kitų konsultacijų išlaidos. Projektų finansavimo sąlygų aprašuose nurodoma, kaip nustatomos šios kategorijos išlaidos.

Išsamesnė informacija apie 6 ir 7 kategorijų išlaidų pagrindimą pateikiama lentelėje.

Biudžeto kategorija Išlaidų pagrindimas Pastabos
6. Informavimas apie projektą Galimi išlaidų tipai: prekės, paslaugos, darbo užmokestis, kelionės ir komandiruotės. Išlaidos pagrindžiamos, laikantis reikalavimų, taikomų atskiriems išlaidų tipams. Projektuose visuomet įgyvendinamos privalomos viešinimo priemonės. Kitos viešinimo priemonės gali būti įgyvendinamos ir finansuojamos, jeigu tai numatyta Projektų finansavimo sąlygų apraše.
7. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą Jeigu išlaidos nustatomos taikant standartinę ar kitą fiksuotąją normą, išlaidų pagrįsti nereikia, pakanka nurodyti, kad jos apskaičiuotos taikant tam tikrą fiksuotąją normą.   Išimtis yra atvejis, kai išlaidos nustatomos taikant standartinę fiksuotąją normą ir didžiąją projekto tiesioginių (1-6 kategorijų) išlaidų dalį (daugiau kaip 90 proc.) sudaro prekių, paslaugų ar darbų pirkimų išlaidos. Tokiu atveju netiesioginių išlaidų pagrindimas priklauso nuo išlaidų tipo ir jos pagrindžiamos, laikantis reikalavimų, taikomų atskiriems išlaidų tipams. ESF projektuose dažniausiai šioje kategorijoje deklaruojamos netiesioginės projekto išlaidos, nustatytos taikant standartinę fiksuotąją normą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 10 priedo 3 punktą.

  Netiesioginių išlaidų skaičiavimas, taikant standartinę fiksuotąją normą   Norint apskaičiuoti netiesiogines projekto išlaidas, reikia nustatyti:

 • bendrą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą (projekto vertę);
 • kryžminio finansavimo (1–3 biudžeto kategorijų) išlaidų sumą;
 • projekto veiklų rangos išlaidų sumą;
 • kokią tiesioginių išlaidų, be kryžminio finansavimo, dalį (t. y. kokią 4–6 biudžeto kategorijų išlaidų dalį) sudaro rangos išlaidos.

Projekto veiklų rangos išlaidomis laikoma

 • Išlaidos tų veiklų, kurias visiškai įgyvendina ne pats projekto vykdytojas, o paslaugų teikėjai, prekių tiekėjai ar rangovai. Pvz., renginio organizavimo išlaidos gali būti priskirtos rangos išlaidoms, kai projekto vykdytojas ar partneris įsigyja visą paslaugų paketą, t. y. už dalyvių kvietimą, registravimą, programos rengimą, renginio patalpas, dalyvių maitinimą ir pan. yra atsakingi tiekėjai.
 • Žemės, nekilnojamojo turto, statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų, taip pat įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.

Projekto veiklų rangos išlaidomis nelaikoma

 • Darbo užmokesčio išlaidos.
 • Išlaidos tų veiklų, kurias visiškai arba dalinai įgyvendina pats projekto vykdytojas, o ne paslaugų teikėjai, prekių tiekėjai ar rangovai. Pavyzdžiui, renginio organizavimo išlaidos nebus priskirtos rangos išlaidoms, kai už renginio organizavimą, dalyvių kvietimą, registravimą, programos rengimą, atskirų pirkimų (renginio patalpų nuomos, dalyvių maitinimo ir pan.) vykdymą ir kitas organizacines veiklas yra atsakingas pats projekto vykdytojas ar partneris.
 • Išlaidos, nustatytos taikant fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas.

Kaip apskaičiuojamos netiesioginės išlaidos

 • PAFT 10 priedo 3 punkto lentelėje nustatomas projekto standartinės fiksuotosios normos dydis, atsižvelgiant į projekto tiesioginių išlaidų (be kryžminio finansavimo), t. y. 4–6 kategorijų išlaidų sumą ir veiklų rangos išlaidų dalį (procentais).
 • Apskaičiuojama netiesioginių išlaidų suma: projekto tiesioginių išlaidų (be kryžminio finansavimo) suma dauginama iš fiksuotosios normos ir dalijama iš 100.
 • Sudėjus visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas būtina patikrinti, ar pagal bendrą projekto išlaidų sumą gali būti taikoma pasirinkta fiksuotoji norma. Jeigu bendrai projekto išlaidų sumai negali būti taikomas nustatytas fiksuotosios normos dydis, jis turi būti mažinamas.

Svarbu!

 • Jeigu išlaidos skaičiuojamos (nustatomos) remiantis paraiškos prieduose pateikta informacija, paraiškos dalyje „Projekto biudžetas“ fizinio rodiklio išlaidų pagrindimo stulpelyje būtina įvardyti konkretų priedą, kuriame yra reikalinga informacija. Būtina užtikrinti priedų atsekamumą ir pagrįstumą.
 • Jei grindžiant išlaidas pateikiami keli tiekėjų pasiūlymai arba kainų suvestinė, planuojant išlaidas galima vadovautis vidutine pateiktų pasiūlymų kaina arba mažiausia kaina.
 • Jei išlaidos nustatomos remiantis fiksuotaisiais įkainiais ir (arba) skaičiuojamos kintamais dydžiais (valandomis, mėnesiais, kilometrais ar pan.), pvz., kelionių, darbo užmokesčio išlaidos ir kt., rekomenduojame grindžiant išlaidas nurodyti išsamius aritmetinius veiksmus, kuriuos atlikus gaunama planuojamų išlaidų suma.
 • Projekte negalima numatyti prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo iš projekto vykdytojo arba partnerio.
 • Išlaidos, anksčiau finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, yra netinkamos.

Daugiau informacijos apie išlaidų tinkamumą ir pagrindimą galima rasti Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams (www.esinvesticijos.lt svetainėje).

Kaip prisijungti prie DMS (Duomenų mainų sistemos)
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 303039520
Tel. (8 5) 203 4977, faks. (8 5) 203 4986