Projektams finansuoti grąžinamosios subsidijos būdu 2014–2020 m. numatyta apie 38 mln. EUR.

LR Finansų ministerija rengia Laikinąją tvarką

Mieli projektų vykdytojai, ES investicijų sistemos dalyviai,

Lietuvą ir visą pasaulį veikianti COVID-19 pandemija kuria neeilinę situaciją, reikalaujančią išskirtinio atsako. Tikime, kad bendromis jėgomis mums ne tik pavyks išvengti investicijų tempo sulėtėjimo, bet pavyks jį ir paspartinti. O tam reikia lankstumo, nestandartinių sprendimų ir visų mūsų susitelkimo.

Europos Sąjungos fondų lėšų administravimo sistema, reaguodama į COVID-19 ir įgyvendindama Vyriausybės priimtą Ekonomikos skatinimo ir COVID-19 sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą ruošiasi sparčiam lėšų panaudojimui ir lankstesniam procedūrų taikymui. Šiuo metu:

Finansų ministerija rengia Laikinąją tvarką, apibrėšiančią palengvinimus projektų įgyvendinimui tol, kol šalyje bus sudėtinga situacija dėl COVID-19. Ši tvarka artimiausią savaitę bus paskelbta ir www.esinvesticijos.lt svetainėje;

-Vyriausybės nutarimu ketinama skirti daugiau finansavimo COVID-19 labiausiai paveiktoms sritims – sveikatos ir socialinei apsaugai bei verslo likvidumui užtikrinti;

-Europos Komisija rengia teisės aktų pakeitimus, kuriais vadovaujantis šalims narėms bus užtikrintas lankstumas perskirstyti lėšas bei suteiktos platesnės galimybės naudoti Europos regioninės plėtros fondo investicijas.

Suprantame, kad turite klausimų dėl projektų vykdymo, todėl jiems kilus bendrų sprendimų pirmiausia ieškokite kreipdamiesi į Jūsų projektą prižiūrinčios agentūros projektų vadovą.

Apie tai, kokie dokumentai ir sprendimai bus priimti Jus nuolat informuosime.

Būkite sveiki ir saugūs!

Rūta Dapkutė-Stankevičienė
LR finansų ministerijos Investicijų departamento direktorė

Grąžinamoji subsidija

2014-2020 m. finansavimo perspektyvoje pradėta taikyti nauja, iki šiol Lietuvoje netaikyta finansavimo forma – grąžinamoji subsidija. Bendrųjų nuostatų reglamento Nr. 1303/2013 (toliau – Bendrųjų nuostatų reglamentas) 66 str. grąžinamoji subsidija yra įvardijama kaip viena iš paramos formų greta subsidijų, apdovanojimų ir finansinių priemonių. Bendrųjų nuostatų reglamente nėra pateikiamas grąžinamosios subsidijos apibrėžimas, tačiau Europos Komisija parengė gaires, kuriose yra plačiau paaiškinamos grąžinamosios subsidijos kaip atskiros finansavimo formos ypatumai bei taikymo galimybės. Remiantis gairėmis dėl grąžinamosios subsidijos, nors pagal grąžinamąją subsidiją skirta parama ar jos dalis turi būti grąžinta paramą suteikusiai įstaigai, savo turiniu grąžinamoji subsidija labiau primena subsidiją, o ne finansines priemones, nes grąžinamajai subsidijai kaip ir subsidijai taikomi Bendrojo reglamento 67-69 straipsniai dėl supaprastinto išlaidų apmokėjimo, netiesioginių išlaidų ir specialiųjų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklių.

Nacionaliniuose teisės aktuose grąžinamoji subsidija yra apibrėžiama kaip projekto finansavimo forma, kai projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas arba jų dalį projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra – teikia finansines paslaugas, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui. VIPA veikla apima finansinių instrumentų įgyvendinimą, pagal kuriuos teikiamos paskolos, garantijos už grąžinamąsias investicijas, arba įgyvendinamos panašios priemonės, skirtos miestų plėtrai, viešosios infrastruktūros optimizavimui bei energijos vartojimo efektyvumo didinimui.