Grąžinimo tvarka ir grįžusių lėšų panaudojimas

Grąžinimo tvarka

Grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimo tvarka yra išdėstyta Projektų finansavimo sąlygų apraše (PFSA), taip pat nustatoma projekto finansavimo sutartyje ir Grafike. Grafike išdėstomi grąžinimo terminai ir grąžintinas sutaupymo dydis, išreikštas kilovatvalandėmis.

Projekto vykdytojas, įgyvendinęs projektą, su galutiniu mokėjimo prašymu teikia iš anksto su VIPA suderintą Grafiką, kuriame grąžintinų lėšų dydis bus apskaičiuojamas metinį planuojamos sutaupyti energijos dydį padauginus iš paskutinių kalendorinių metų metinio vidutinio šilumos ir (arba) elektros, ir (arba) karšto vandens įkainio. Po pastato atnaujinimo, pasibaigus artimiausiam pilnam šildymo sezonui, Grafikas turės būti patikslintas įvertinus šildymo sezono trukmę, jo metu pasiektą šiluminės energijos suvartojimą, perskaičiuotą norminiam šildymo sezonui, atsižvelgiant į to sezono metu išmatuotus energetinius parametrus, taip pat ir vidaus/išorės temperatūras.

Įgyvendinus projekte numatytas energetinio efektyvumo priemones, metinės pirminės energijos sąnaudos turi būti sumažintos ne mažiau kaip 30 proc. ir pasiekta ne mažesnė kaip C pastato energetinio naudingumo klasė.

Lėšų grąžinimo terminas – 20 metų, skaičiuojant nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. 20 metų terminas yra pasirinktas dėl to, kad energetikos sektoriui ekonomiškai naudingas projekto investicijų gyvavimo laikotarpis vidutiniškai yra 15-25 metai . Kita vertus, projektai, finansuojami per grąžinamąją subsidiją, yra ETPT nepatrauklūs projektai, didžiąją dalimi turintys ilgą atsipirkimo laikotarpį. Ilgiau nei 20 metų trunkantis lėšų administravimas būtų neefektyvus ir nepagrįstas, būtent dėl to siūloma visiems projektams taikyti vienodą lėšų grąžinimo terminą nepriklausomai nuo projekto rezultatų.

Kasmetinis grąžintinų lėšų dydis kiekvienam projektui nustatomas individualiai. Bendras grąžinamų lėšų dydis negali viršyti viso projekto įgyvendinimui išmokėto grąžinamosios subsidijos dydžio ir negali būti mažesnis nei 30 proc. suteiktos grąžinamosios subsidijos. Grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimas vykdomas du kartus per metus: iki einamųjų metų birželio 30 d. ir gruodžio 31 d.

Lėšos yra pervedamos į projekto finansavimo sutartyje nurodytą LR energetikos ministerijos banko sąskaitą. Sprendimai dėl lėšų grąžinimo priimami ir vykdomi vadovaujantis Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklėmis.

Jeigu VIPA nustatys, kad finansiniai įsipareigojimai yra nevykdomi ilgiau negu 90 kalendorinių dienų, papildomai apie tai raštu informuoja projekto vykdytoją ir numato papildomą terminą prievolei įvykdyti. Jei projekto vykdytojas ir po priminimo nevykdo grąžinimo, VIPA imasi veiksmų, nustatytų Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse.

Grafike numatytas metinis grąžintinas sutaupymo dydis, išreikštas kilovatvalandėmis, galės būti perskaičiuojamas/tikslinamas, jeigu VIPA, išnagrinėjusi projekto vykdytojo raštu pateiktą argumentuotą prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą pakeisti perskaičiuoti metinį sutaupymų dydį.

Grąžinamosios subsidijos grįžtančių lėšų planavimas

Kadangi priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ atveju didžioji dalis potencialių pareiškėjų savo juridine forma yra biudžetinės įstaigos , tai leidžia užtikrinti, kad būtų įgyvendinta sąlyga – veiklai skirtų subsidijų sumažinimas atitinkamu dydžiu. Toks sumažinimas biudžetinėms įstaigoms vyks ne tiesiogiai, t.y. asignavimai nebus sumažinami, tačiau projektą įgyvendinusi biudžetinė įstaiga pati „susimažins“ veiklai skirtas subsidijas grąžindama lėšas, lygias projektu pasiektų sutaupymų dydžiui.

Veiklai skirtas subsidijas sumažinant tokiu būdu, projektą įgyvendinusios įstaigos kiekvienų metų programų sąmatoje (iki sutarties su VIPA pabaigos) turės būti numatoma asignavimų suma, lygi projektu pasiekto energijos sutaupymo dydžio lėšų sumai, kuri būtų skirta padengti grąžinamosios subsidijos grąžintiną dalį. Taip būtų užtikrinta, kad įstaigai, įgyvendinusiai grąžinamosios subsidijos projektą, nors asignavimai komunalinėms paslaugoms, pagal atitinkamas išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, būtų sumažinti, tačiau būtų skirti asignavimai, reikalingi padengti grąžinamosios subsidijos kasmetinę grąžintiną dalį.

Grįžusių lėšų panaudojimas

Bendrųjų nuostatų reglamento 66 str. yra numatyta, kad grąžinamosios subsidijos lėšos grąžinamos paramą suteikusiai įstaigai; jos yra laikomos atskiroje sąskaitoje arba atskiriamos apskaitos kodais ir pakartotinai panaudojamos tam pačiam tikslui arba laikantis Veiksmų programos tikslų.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 303039520
Tel. (8 5) 203 4977, faks. (8 5) 203 4986