Kvietimas Nr. 1 pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“

 

Planuojama finansavimo suma

1 808 096,31

Remiama veikla

Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą.

04.3.1-VIPA-V-101 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija):

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8fd820a073cf11e7aefae747e4b63286

Galimi pareiškėjai

Valstybei nuosavybės teise priklausančius viešuosius pastatus patikėjimo arba panaudos teise valdantys subjektai (išskyrus valstybės įmones) ir (arba) centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas, kurių valdomi pastatai yra įtraukti į Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašą.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jeigu laikinai neužtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedų paskutinę paraiškos pateikimo dieną, apie tai nedelsiant informuojama elektroniniu paštu vaida.lauruseviciene@vipa.lt ir paraiška kartu su jos priedais (arba tik priedai) įgyvendinančiajai institucijai gali būti teikiami raštu kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama raštu, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos pasirašytą originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos pasirašyto originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į VIPA adresu, Gedimino pr. 18/Jogailos g. 2,  LT-01103 Vilnius.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2019-01-18 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į VIPA iki 2019-01-18 16:00 val.

VIPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Kontaktai

Rūta Mickevičienė, Paramos programų skyriaus projektų vadovė, ruta.mickeviciene@vipa.lt, tel.: 8 5 261 1474

Finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“

Paraiškos numeris

Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01

Finansavimo tikslas

Atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausančius šildomu ir (arba) vėsinamus viešuosius pastatus, siekiant, kad pastatai atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t.y. atitiktų ne mažesnę kaip pastato C energinio naudingumo klasę, taip, kaip nustatyta Statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“, ir tuo būdu mažinti suvartojamos energijos sąnaudas.

Projektų atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas.

Kvietimo dokumentai

Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/GPkutrpCQJ

Paraiškos forma:

SFMIS2014 El paraiška GSI

Prisijungimas prie DMS

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/1_Prisijungimas_prie_DMS.pdf

Paraiškos teikimas per DMS

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/files/2_Paraiskos_teikimas_per_DMS.pdf

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 303039520
Tel. (8 5) 203 4977, faks. (8 5) 203 4986