Valstybės pagalbos teikimas

Kaip numatyta Programoje, grąžinamosios subsidijos gali būti skiriamos įvairių tipų pastatų atnaujinimui: administracinės, kultūros, mokslo, sporto, gydymo, viešbučių, bendrabučių, specialiosios bei gyvenamosios paskirties pastatams. 2007-2013 m. finansavimo periodu renovuojant viešuosius pastatus, parama pastatų atnaujinimui nebuvo laikoma valstybės pagalba, tačiau šioje finansavimo perspektyvoje daliai šių pastatų parama pagal priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ bus traktuojama kaip valstybės pagalba.

Parama laikoma valstybės pagalba, jeigu tenkinami visi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 str. 1 dalies kriterijai:

  1. Parama yra teikiama valstybės narės arba iš jos išteklių;
  2. Parama palaiko tam tikrus ūkio subjektus arba tam tikrų prekių gamybą ir suteikia išskirtinę ekonominę naudą;
  3. Parama iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją;
  4. Parama daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

Tačiau nei europinėje, nei nacionalinėje teisinėje bazėje nėra konkrečiai įvardijama, ar investicinė parama į šias sritis (šių sričių pastatų atnaujinimą) būtų laikoma valstybės pagalba. Lyginant su praeitu finansavimo periodo reglamentavimu, naujajame Bendrajame bendrosios išimties reglamente pateikiamas platesnis valstybės pagalbos principų taikymo sričių sąrašas, greta naujų sričių, kurioms taikomos valstybės pagalbos taisyklės, atsiranda kultūra bei paveldo išsaugojimas, investicinė parama mokslinių tyrimų infrastruktūroms bei sporto infrastruktūrai. Kultūros sritis buvo panagrinėta detaliau, kadangi vienas iš pilotinių grąžinamosios subsidijos projektų (žr. 2.4. skyrių) yra kultūros pastatas, kurio atnaujinimui teikiama parama būtų priskiriama valstybės pagalbai.

Vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus ir III skyriaus 11 skirsnio 53 str., parama kultūros infrastruktūros atnaujinimui yra laikoma valstybės pagalba, tačiau jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 str. 3 dalį. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad kaip ir kitų sričių pastatų atveju, parama kultūros pastatų atnaujinimui kiekvienu atveju būtų vertinama individualiai, atsižvelgiant, ar yra tenkinami visi aukščiau išvardinti kriterijai, kurie atspindi valstybės pagalbos buvimą.

Kaip ir Bendrųjų nuostatų reglamente, kuriame numatomi paramos apribojimai atsižvelgiant į projekto pajamas, valstybės pagalbai taikomos panašios nuostatos. Pagal Bendrosios išimties reglamento 53 str. 6 dalį, „skiriant paramą kultūros pastatų atnaujinimui pagalbos suma negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir veiklos pelno skirtumo. Veiklos pelnas iš tinkamų finansuoti išlaidų atskaitomas ex ante, remiantis pagrįstomis prognozėmis, arba taikant lėšų susigrąžinimo mechanizmą“.

Siekiant visiems pagal priemonę atnaujinamiems pastatams taikyti vienodą paramos skyrimo ir administravimo praktiką, valstybės pagalbos projektų atveju veiklos pelnas bus išskaičiuojamas taikant lėšų susigrąžinimo mechanizmą, sutaupymų dydžiu netiesiogiai sumažinant veiklai skirtas subsidijas.

Vadovaujantis praeito finansavimo periodo patirtimi ir tuo, kad nėra aiškaus teisinio reglamentavimo, yra laikoma, kad pagal priemonę valstybės pagalba yra teikiama kultūros pastatams, jeigu yra tenkinami aukščiau išvardinti 4 kriterijai, numatant tai Projektų finansavimo sąlygų apraše. Parama visų kitų sričių pastatų atveju bus taip pat įvertinama individualiai paraiškos vertinimo, taip pat projekto administravimo ir priežiūros metu pildant patikros lapą dėl valstybės pagalbos buvimo ar nebuvimo, ir, prireikus, konsultuojantis su atsakingomis institucijomis, visų pirma Konkurencijos taryba.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas 303039520
Tel. (8 5) 203 4977, faks. (8 5) 203 4986