Projektams finansuoti grąžinamosios subsidijos būdu 2014–2020 m. numatyta apie 38 mln. EUR.

Grąžinamoji subsidija

2014-2020 m. finansavimo perspektyvoje pradėta taikyti nauja, iki šiol Lietuvoje netaikyta finansavimo forma – grąžinamoji subsidija. Bendrųjų nuostatų reglamento Nr. 1303/2013 (toliau – Bendrųjų nuostatų reglamentas) 66 str. grąžinamoji subsidija yra įvardijama kaip viena iš paramos formų greta subsidijų, apdovanojimų ir finansinių priemonių. Bendrųjų nuostatų reglamente nėra pateikiamas grąžinamosios subsidijos apibrėžimas, tačiau Europos Komisija parengė gaires, kuriose yra plačiau paaiškinamos grąžinamosios subsidijos kaip atskiros finansavimo formos ypatumai bei taikymo galimybės. Remiantis gairėmis dėl grąžinamosios subsidijos, nors pagal grąžinamąją subsidiją skirta parama ar jos dalis turi būti grąžinta paramą suteikusiai įstaigai, savo turiniu grąžinamoji subsidija labiau primena subsidiją, o ne finansines priemones, nes grąžinamajai subsidijai kaip ir subsidijai taikomi Bendrojo reglamento 67-69 straipsniai dėl supaprastinto išlaidų apmokėjimo, netiesioginių išlaidų ir specialiųjų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklių.

Nacionaliniuose teisės aktuose grąžinamoji subsidija yra apibrėžiama kaip projekto finansavimo forma, kai projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas arba jų dalį projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.

Patvirtintos priemonės

Paraiškų pateikimui liko:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Paraiškų pateikimui liko:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra – teikia finansines paslaugas, įgyvendina ir administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms, viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui. VIPA veikla apima finansinių instrumentų įgyvendinimą, pagal kuriuos teikiamos paskolos, garantijos už grąžinamąsias investicijas, arba įgyvendinamos panašios priemonės, skirtos miestų plėtrai, viešosios infrastruktūros optimizavimui bei energijos vartojimo efektyvumo didinimui.